Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

 

[Dane Administratora]

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług
jest Wydawnictwo Nawias Karol Basa Piotr Sitek spółka jawna, adres: Zawodzie, ul.
Długa 100, 42-262 Poczesna NIP: 5732919917, REGON: 386508742, e-mail: kontakt@nawias.com.pl,
strona internetowa: www.nawias.com.pl tel.: 510 001 351, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd
Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000849365 (dalej „Administrator”).

[Postanowienia ogólne]

Niniejsza polityka prywatności zawiera obowiązujące Administratora zasady
zbierania i wykorzystywania danych osobowych o Użytkownikach. Nadrzędnym celem Administratora jest
zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym standardom określonym
w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w: Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO” (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) oraz
w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

[Zgoda]

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych
lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

[Cel przetwarzania]

Celem przetwarzania danych jest realizacja usług, niezbędnych do wykonania umowy,
w tym umowy sprzedaży produktów. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych, w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności – w zakresie i celu
niezbędnym do nawiązania oraz ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz
prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

[Marketing]

Przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług, bądź
w innych celach, odbywa się, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę, o ile jest ona wymagana zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji
i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz partnerów
współpracujących z Administratorem, przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną. Osobie, której dane
dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

[Dane]

Podawane Administratorowi dane są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób
nieuprawnionych. Administrator przetwarza przekazane dane zgodnie z prawem, które zbierane są dla
oznaczonych i zgodnych z prawem celów. Dane podawane Administratorowi nie są poddawane
jakiemukolwiek dalszemu przetwarzaniu, niezgodnemu z tymi celami. Ponadto zbierane są jedynie
w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie, w stosunku do celów w jakich są przetwarzane.
Administrator dołoży wszelkich starań w celu należytego zabezpieczenia danych osobowych.

[Ochrona danych]

Dane osobowe są przetwarzane przez osoby wyłącznie do tego upoważnione i nie są
udostępniane żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby dane osobowe klientów i użytkowników były chronione
przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. W tym celu Administrator zapewnia organizacyjne
oraz techniczne środki bezpieczeństwa, stosując opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia.

Nawias.com.pl będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz
innych form komunikacji w wypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1) nazwisko i imię,
2) adres zameldowania na pobyt stały,
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu
w ramach Witryny.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub
z adresu: kontakt@nawias.com.pl

[Podmiot przetwarzający]

Możliwe jest powierzenie przez Administratora przetwarzania danych w jego
imieniu innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie. Dane mogą być udostępniane jedynie
podmiotom wyspecjalizowanym i uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów
prawa.

[Okres przechowywania danych]

Dane są przechowywane przez Administratora wyłącznie przez okres
niezbędny do realizacji umowy, z uwzględnieniem czasu określonego w obowiązujących w tym zakresie
przepisach prawa. Okres ten nie jest jednak dłuższy, niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. W celach, na które
osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są
przechowywane do momentu wycofania zgody.

[Modyfikacja danych]

Każdej osobie, której dane dotyczą, a którymi dysponuje Administrator, przysługuje
prawo do żądania od Administratora pełnego dostępu do treści swoich danych osobowych. W zakresie
dostępu do danych osobowych przysługuje w szczególności: prawo ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych
ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
Każdej osobie przysługuje również
możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach
marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: kontakt@nawias.com.pl.

[Cofnięcie zgody]

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia
prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą,
a która wyraziła zgodę w jednym lub większej liczbie oznaczonych celów, przysługuje prawo do jej cofnięcia
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

[Skarga do organu nadzorczego]

W przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych
każdej osobie, której dane dotyczą, a którymi dysponuje Administrator, przysługuje ponadto
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[Kontakt]

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora,
celem uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności, a także spraw
dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, jest możliwy
drogą elektroniczną/telefoniczną pod adresem e-mail: reklamacje@nawias.com.pl tel.: 510 001 351.

[Dobrowolność]

Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Brak podania danych
osobowych, oznaczonych w danym celu jako obowiązkowe, uniemożliwi rejestrację bądź złożenie
zamówienia. Niepodanie niezbędnych danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
osobowe dotyczą, bądź do podjęcia określonych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, skutkuje
brakiem możliwości ich realizacji przez Administratora w tym zakresie.

[Pliki cookies]

Administrator może używać plików typu cookies, czyli małych plików tekstowo-numerycznych,
wysyłanych przez serwer internetowy. Kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za
pośrednictwem strony internetowej, są one zapisywane przez system teleinformatyczny na komputerze bądź
innym urządzeniu mobilnym, z którego dokonano połączenia ze serwerem. Pliki cookies ułatwiają
korzystanie z wcześniej odwiedzonych przez Użytkownika witryn, a także pomagają dostosować stronę do
wymagań poszczególnych Użytkowników. Pliki typu cookies, które mogą zostać użyte na stronach
internetowych serwisu, są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego urządzenia, użytkownik pozostaje
więc anonimowy – bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez
serwer Administratora na urządzeniu Użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora
przy każdorazowym połączeniu się z serwerem z danego urządzenia użytkownika. Pliki cookies dostarczają
przede wszystkim danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych
stron z serwisu Administratora.

[Cel plików cookies]

Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celu: dostosowania
zawartości strony internetowej serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej;
tworzenia statystyk, pomagających ustalić, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony, co umożliwia
ulepszenie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu. Administrator stosuje
pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania z serwisu, a zebrane dane są
wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Administratora w celu optymalizacji działań.

[Modyfikacja plików cookies]

Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies
na stronie internetowej, poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookies na obsługę indywidualną,
zmieniając ustawienia użytkownika, zazwyczaj w odpowiedniej zakładce dotyczącej opcji internetowych.
Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy
internetowej – przeglądarek. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez Użytkownika w swojej
przeglądarce, tj. zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić
korzystanie z niektórych usług Administratora.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego, odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) WYDAWNICTWO NAWIAS
KAROL BASA PIOTR SITEK SPÓŁKA JAWNA UL.DŁUGA 100 ,42-262 ZAWODZIE , (zwany dalej także: „Sklepem
Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej http://nawias.com.pl/ przedstawia poniższe
informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi
płatności przez Internet (podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez
Internet przy użyciu instrumentów płatniczych

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym,
w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością
zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach
umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej
przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania
takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe
mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze
Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy.
Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych
będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana
danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi)
nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży
w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem
płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy
użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania
potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego
wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów
płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu
umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością
zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto
Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem
tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane
w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu
realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.